Op donderdag 26 mei 2016 organiseert VZI – samen met de Koepel-partners WIBAZ, BMTZ, NVKF en NVKI – het VZI Voorjaarscongres. Dit keer staat het congres in het thema van het 45-jarig bestaan van WIBAZ (“WIBAZ Lustrumcongres”). Van 09.00 tot 17.00 uur staat de ReeHorst in Ede in het teken van de zorg.

VZI Voorjaarscongres 2016: Impact van de technologie op de zorg

De vraag die dit jaar centraal staat tijdens het lustrumcongres is “Wat is de impact van de technologie op de zorg”. De ontwikkelingen van verschillende technologieën volgen elkaar in hoog tempo op. Al deze innovaties hebben grote impact op zorgprocessen, financiering, techniek en organisatie.

Er komt steeds meer vraag naar efficiëntere manieren van werken. Dit kan tenslotte een grote kostenbesparing opleveren. Maar daarnaast is ook veiligheid een belangrijk onderwerp in de zorg.

Een voorbeeld hiervan is locatiebepaling en alarmering via Wi-Fi. Met de inzet van deze technologie kunt u efficiënter werken en waarborgt u de veiligheid van zowel uw zorgverleners als van uw patiënten.

Apparatuur volgen

Het volgen van goederen en/of apparatuur, waaronder rolstoelen en infuuspompen, is mogelijk met de technologie die wij u bieden. In de praktijk blijkt dat men veel tijd kwijt is aan het zoeken naar deze goederen en/of apparatuur. Ze verdwijnen vaak naar andere afdelingen, maar ook diefstal komt regelmatig voor. Door de inzet van locatiebepaling gecombineerd met alarmering kan dit veelal voorkomen worden.

Dwaaldetectie

Er is steeds meer vraag naar dwaaldetectie; zeker vanuit de psychiatrische hoek en ouderenzorg, maar ook vanuit de reguliere zorg. Zorgverleners willen te allen tijde kunnen achterhalen waar patiënten zich bevinden. En nog belangrijker is dat men een alarmering ontvangt op het moment dat de patiënt een bepaalde zone dreigt te verlaten.

Eenvoudige integratie met Ultimo

Het systeem waar Lumiad mee werkt, is eenvoudig te integreren met Ultimo software solutions – een systeem dat binnen de zorg veelvuldig wordt geïmplementeerd om facility & IT service management te ondersteunen. Ook andere systemen kunnen aan onze plaatsbepaling software worden gekoppeld. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.

Uiteraard hebben wij nog veel meer technologische oplossingen waarmee uw zorgverleners nog efficiënter – en dus vaak kostenbesparend – kunnen werken. Zo houden zij meer tijd over voor het daadwerkelijk zorgen voor hun patiënten.

Kom donderdag 26 mei naar de ReeHorst in Ede en maak kennis met onze gespecialiseerde technologische oplossingen. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

On Thursday, May 26 2016 VZI organizes – along with the Dome partners WIBAZ, BMTZ, NVKF and NVKI – the VZI Spring Congress. This time, the Congress has the theme “the 45th anniversary of WIBAZ” ( “WIBAZ Jubilee Congress”). From 09:00 to 17:00 hrs, the ReeHorst Ede is dedicated to care.

VZI Spring Congress 2016: Impact of technology on health care

The central question this year during the anniversary conference is “What is the impact of technology on health care.” The development of different technologies follow each other in rapid succession. All these innovations have a major impact on care processes, financing, technology and organization.

There is increasing demand for more efficient ways of working. This can eventually result in large cost savings. But in addition, security is also an important issue in health care. An example is location tracking and alerting via Wi-Fi. By using this technology, you can work more efficiently and ensures you the safety of your caregivers and your patients.

Tracking devices

Tracking of goods and/or equipment, including wheelchairs and infusion pumps, is possible with the technology that we offer. In practice, there is a lot of time spent on searching for these goods and/or equipment. They often disappear to other departments, but also theft occurs regularly. With real-time visibility into the location, combined with automated alerting this can often be prevented.

Wander Detection

There is an increasing demand for wander detection; especially from psychiatry and the elderly, but also from regular care. Caregivers may want to find out at all times where patients are located. And even more important is that one receives an alarm at the time the patient is likely to leave a particular zone.

Easy integration with Ultimo

The system Lumiad works with, is easy to integrate with Ultimo software solutions – a system that is deployed extensively within the care support facility and IT service management. Also, other systems may be coupled to positioning our software. For the possibilities contact us.

Of course we still have a lot more technological solutions to make your healthcare institution more efficient – and therefore often cost effective. So they have more time to actually take care of their patients.

Come Thursday, May 26 to the ReeHorst in Ede and find out more about our specialized technology solutions. For more information and to register, click here.

Anneke Laverman

Anneke Laverman

Anneke versterkt Lumiad een paar keer per maand. Lumiad is een topbedrijf en dat willen we nog meer uitstralen in onze communicatie. Ze kwam binnen na een trainingstraject voor schrijven en ze blijft graag voor Lumiad werken. Ze mag zelfs meedenken over bedrijfsstrategie dat is prachtige uitdaging. Graag helpt ze het bedrijf om de boodschap helderder naar voren te brengen.

Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Accepteer Alle Cookies
Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies
Cookie Settings