Industrie

locatiebepalingZet locatiebepaling in binnen uw bedrijf en wees te allen tijde op de hoogte van waar uw logistieke middelen zich bevinden en welke routes zij volgen. Met deze informatie kunt u uw locatie beter indelen en efficiënter werken; dit levert u een aanzienlijke kostenbesparing op. Als transportbedrijf kunt u uw goederen volgen, wat kan zorgen voor een beter overzicht voor de managers. Dit zorgt vervolgens voor betere bedrijfsprocessen. Deze verbeterde bedrijfsprocessen kunnen op hun beurt weer bijdragen aan het beter presteren van uw bedrijf in zijn geheel. U kunt het onderhoud automatiseren met niet alleen real-time inzicht in de locatie, maar ook met inzicht in de status van de apparatuur. Zo heeft u direct inzichtelijk welke apparatuur aan onderhoud toe is.

Locatiebepaling

Heeft uw organisatie verschillende locaties binnen een groot terrein waar een medewerker vaak alleen risicovol werk verricht? Met locatiebepaling – gecombineerd met alarmering – weet u altijd waar de medewerker zich bevindt en kunt u bij (automatische) alarmering de medewerker zo snel mogelijk en gericht van hulp voorzien. De werknemer kan in een noodsituatie assistentie vragen of een alarmeringsbericht (“alert”) versturen. Beiden zijn voorzien van waardevolle locatiegegevens. Alerts worden verstuurd naar een locatie/persoon, afgestemd op uw voorkeur of situatie. Het alarmeringsbericht kan worden verstuurd naar elk device dat is voorzien van Wi-Fi. Uw werknemer activeert het alarm door middel van een eenvoudige pull-down-schakelaar.

Uw draadloos netwerk storingsvrij

locatiebepalingDe afhankelijkheid van (draadloze) netwerken worden steeds groter. Dit betekent dat u zich geen storingen kunt veroorloven; u zit er niet op te wachten dat bijvoorbeeld uw magazijn stil komt te liggen. Dat kost u over het algemeen veel tijd en geld! Lumiad spoort (eventuele) storingsbronnen op en biedt een passende oplossing om uw netwerk te stabiliseren. Zo kunt u volledig op uw netwerk vertrouwen.

Wilt u meer informatie?

Industrie

locatiebepalingSet location tracking within your company and always be aware of where your logistical resources are located and which routes they follow. With this information you can better organize your location and work more efficiently; this provides you with a considerable cost saving. As a transport company you can track your goods, which can provide a better overview for the managers. This then ensures better business processes. These improved business processes can in turn contribute to the better performance of your company as a whole. You can automate maintenance with not only real-time insight into the location, but also with insight into the status of the equipment. This way you can immediately see which equipment is needed for maintenance.

Location tracking

Does your organization have several locations within a large area where an employee is often only performing risky work? With location determination – combined with alerting – you always know where the employee is and you can provide the employee with help as soon as possible and in case of (automatic) alarm. In an emergency situation, the employee can request assistance from an alert message. Both are provided with location data. Notifications are sent to a location / person, determined on your situation or situation. The alarm message can be sent to any device that has Wi-Fi. Your employee activates the alarm by means of a simple pull-down switch.

Your wireless network free of interference

locatiebepalingThe dependence on (wireless) networks is increasing. This means that you can not afford malfunctions; you are not waiting for your warehouse to come to a standstill, for example. That generally costs you a lot of time and money! Lumiad detects (possible) sources of interference and offers a suitable solution to stabilize your network. This way you can fully rely on your network.

Wilt u meer informatie?

Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Accepteer Alle Cookies
Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies
Cookie Settings