[:nl]

MVO

Lumiad en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Lumiad heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel staan. Ze probeert bijvoorbeeld zo duurzaam mogelijk te zijn. Eerder dit jaar is het fietsplan in het leven geroepen om medewerkers te stimuleren met de fiets naar het werk te komen. Maar ook wordt er bij afspraken bij klanten regelmatig gebruik gemaakt van het OV in plaats van de auto te gebruiken. Daarnaast wordt er bewust nagedacht over bijvoorbeeld het aanzetten van de airco, het opstoken van de verwarming, wordt afval gescheiden, worden offertes en facturen per e-mail verstuurd, etc. Op deze manier draagt Lumiad haar steentje bij aan de maatschappij.

Tevens heeft Lumiad op jaarbasis gemiddeld vijf afstudeer-/stage plekken beschikbaar. Zo helpt zij studenten bij hun ontwikkeling en helpt zij mee aan een nieuwe generatie medewerkers. Met regelmaat blijft een afstudeerder bij Lumiad werken.

Ook sponsort Lumiad geregeld diverse goede doelen. Onderstaand treft u een overzicht aan van een aantal van deze sponsoringen.

MVO

De Verkerkloop

De Verkerk Groep heeft in 1973 voor het eerst een prestatieloop georganiseerd voor de medewerkers en voor lopers uit Zwijndrecht en omgeving. In de loop der jaren is de loop steeds groter geworden. Tegenwoordig is de Verkerkloop een jaarlijks terugkerend evenement, waarmee veel geld voor goede doelen in Zwijndrecht en omgeving wordt binnengehaald. Het goede doel voor de Verkerkloop 2017 is het KNRM Reddingstation Dordrecht. De KNRM is dé hulpverlener op het water, op zee, en ruim binnenwater. Reddingboten en vrijwilligers zijn 24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende en niet-spoedeisende hulp. Eerder was de opbrengst onder andere voor kinderen van gebruikers van de voedselbank van Zwijndrecht, Het Leontienhuis, Hulphond Nederland, Stichting Move for MS, Stichting Leergeld, kinderafdeling van het Albert Schweitzer Ziekenhuis en stichting ALS Nederland.

Gezien de goede relatie van Lumiad met de Verkerk Groep en vanwege haar wens om bij te dragen aan de maatschappij, sponsort Lumiad ieder jaar de Verkerkloop.

Scholen

Wij ontvangen jaarlijks veel ingeruilde access points retour van klanten. Hoewel deze access points niet voldoen aan de allernieuwste standaarden, zijn ze nog steeds van goede kwaliteit – en dus prima inzetbaar. Deze gebruikte access point schenken we aan instanties met een beperkt IT budget. Zo zijn bijvoorbeeld Jenaplanschool De Brug (Utrecht), Basisschool De Jutter (Noordwijk) en St. Dominicusschool (Utrecht) voorzien van een draadloos netwerk door Lumiad.

Digitaal lesgeven wordt steeds meer en meer ingezet binnen het huidige onderwijs. Lesmethoden staan online en toetsen worden digitaal afgenomen. Daarnaast wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van “Bring Your Own Device” (BYOD). Een goed werkend Wi-Fi netwerk is hierbij dus cruciaal.

Met de donatie van access points helpt Lumiad scholen om het lesaanbod te digitaliseren, zonder dat zij een enorm grote investering hoeven te doen.

MVO
MVO

Stichting “Leven met Kanker”

De stichting “Leven Met Kanker” is opgericht in 1993 door Hans van Houwelingen, die zelf zijn dochter heeft verloren aan deze ziekte. De stichting draait met allemaal vrijwilligers. De stichting houdt zich hoofdzakelijk bezig met 4 punten:

1. Hulp geven aan nabestaanden door middel van gesprekken.
2. Doorverwijzen van patiënten naar de juiste hulporganisatie.
3. Organiseren van een speelgoedtoer door geheel Nederland.
4. Informatie geven over kanker in het algemeen.

Door het sponsoren van bureauleggers ondersteunt Lumiad deze stichting met het goede werk dat zij doen, waaronder de speelgoedtour. Hierbij worden (kanker)patiëntjes verwend met cadeaus en extra aandacht. Hierbij neemt de stichting altijd enige bekende Nederlanders mee om de dagen een extra feestelijk tintje te geven.

De Hoogstraat Revalidatie

Bij De Hoogstraat Revalidatie worden kinderen, jongeren en volwassenen behandeld met veel verschillende aandoeningen. Bij de meeste aandoeningen staan beperkingen in het bewegen voorop. Daarnaast komen ook beperkingen in de communicatie en cognitieve beperkingen voor.

In september 2015 werd De Hoogstraat na een grondige verbouwing opgeleverd. Met het nieuwe pand werd ook het netwerk door Wi-Fi-specialist Lumiad vanaf de grond opnieuw opgebouwd.

Lumiad heeft een donatie gedaan aan De Hoogstraat voor een buitenruimte voor kinderen en jongeren; het doel van deze buitenruimte is dat er een plek is waar kinderen en jongeren zich kunnen ontspannen in een “niet-medische” omgeving.

MVO

Blog Posts

Wilt u meer informatie?

[:en]

CSR

Lumiad and corporate social responsibility

Lumiad considers Corporate Social Responsibility (CSR) to be of paramount importance. For example, she tries to be as sustainable as possible. Earlier this year, the bicycle plan was created to encourage employees to come to work by bicycle. But customers also regularly use public transport when they make agreements with customers instead of using the car. In addition, there is consciously thought about, for example, turning on the air conditioning, heating up the heating, separating waste, sending offers and invoices by e-mail, etc. In this way Lumiad contributes to society.

Lumiad also has an average of five graduation / internship places available on an annual basis. In this way she helps students with their development and helps a new generation of employees. Regularly, a graduate stays with Lumiad.

Lumiad also regularly sponsors various charities. Below you will find an overview of a number of these sponsorships.

MVO

The Verkerkloop

In 1973, the Verkerk Group organized a performance run for employees and for runners from Zwijndrecht and the surrounding area for the first time. Over the years, the course has become increasingly larger. Nowadays, the Verkerkloop is an annual event, which attracts a lot of money for charities in Zwijndrecht and surroundings. The charity for the Verkerkloop 2017 is the KNRM Reddingstation Dordrecht. The KNRM is the aid provider on the water, at sea, and inland waterways. Lifeboats and volunteers are available 24 hours a day for emergency and non-emergency assistance. Earlier, the proceeds were for children of users of the Zwijndrecht food bank, Het Leontienhuis, Hulphond Nederland, Move for MS Foundation, Leergeld Foundation, children’s department of the Albert Schweitzer Hospital and the ALS Netherlands Foundation.

Given the good relationship between Lumiad and the Verkerk Groep and because of her desire to contribute to society, Lumiad sponsors the Verkerkloop every year.

Schools

We receive a lot of exchanged access points from customers every year. Although these access points do not meet the latest standards, they are still of good quality – and therefore very useful. We donate this used access point to agencies with a limited IT budget. For example, Jenaplanschool De Brug (Utrecht), De Jutter primary school (Noordwijk) and St. Dominicus school (Utrecht) are provided with a wireless network by Lumiad.

Digital teaching is increasingly being used within current education. Teaching methods are online and tests are digitally administered. In addition, more and more use is made of “Bring Your Own Device” (BYOD). A well-functioning Wi-Fi network is therefore crucial.

With the donation of access points, Lumiad helps schools to digitize the range of lessons, without having to make a huge investment.

MVO
MVO

“Living With Cancer” foundation

The foundation “Living With Cancer” was founded in 1993 by Hans van Houwelingen, who has lost his daughter to this disease. The foundation runs with all volunteers. The foundation mainly deals with 4 points:

1. Giving help to surviving relatives by means of conversations.
2. Referring patients to the appropriate relief organization.
3. Organize a toy tour throughout the Netherlands.
4. Provide information about cancer in general.

By sponsoring office consultants, Lumiad supports this foundation with the good work they do, including the toy tour. Here (cancer) patients are spoiled with gifts and extra attention. The foundation always takes along a few famous Dutch people to give the days an extra festive touch.

The Hoogstraat Rehabilitation

At The Hoogstraat Rehabilitation, children, adolescents and adults are treated with many different disorders. In most disorders, restrictions in movement are paramount. In addition, restrictions in communication and cognitive limitations also occur.

In September 2015, The Hoogstraat was completed after a thorough renovation. With the new building, the network was also rebuilt by Wi-Fi specialist Lumiad from the ground up.

Lumiad made a donation to The Hoogstraat for an outdoor space for children and young people; the purpose of this outdoor space is that there is a place where children and young people can relax in a “non-medical” environment.

MVO

Blog Posts

Want more information?

[:]
Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Accepteer Alle Cookies
Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies
Cookie Settings