[:nl]

Schiphol Telematics

Draadloos internet is voor de moderne reiziger van levensbelang. Ook op een internationale luchthaven als Schiphol is dit niet meer weg te denken. Dagelijks gaan duizenden reizigers het internet op via verschillende publieke WiFi HotSpots. Daarnaast huisvest Schiphol talloze bedrijven die draadloze communicatietechnologie nodig hebben voor bedrijf kritische processen. Telecombedrijf Schiphol Telematics (ST) stond in 2006 voor de taak om het bereik van haar draadloze WiFi netwerk op Schiphol te optimaliseren. Daar kwam in een uiterst complexe omgeving als een luchthaven nog heel wat bij kijken. Het draadloze netwerk (WLAN) van ST biedt met 550 antennes dekking op ongeveer 550.000 m² van de luchthaven: in de grote aankomst- en vertrekhallen, de pieren en de bagagekelders, op de randwegen en op alle vliegtuigplatformen. De enorme afstanden in het terminalcomplex en op het luchthaventerrein maken het extra moeilijk om de WiFi-apparatuur op de juiste manier in te stellen.

Daarnaast zijn veel locaties moeilijk toegankelijk voor technisch onderhoud aan de WiFi apparatuur.

In 2014 bestond het draadloos netwerk bij Schiphol uit meer dan 1600 Acces points die de meeste gedeeltes van de luchthaven dekking geven: de aankomst- en vertrekhallen, de pieren, de bagagekelders en alle vliegtuigplatforms. De grote afstanden in het terminal complex en in de hele luchthaven maken het lastig om de Wi-Fi apparatuur op de juiste manier aan te passen. Daarnaast zijn er veel locaties heel lastig te bereiken voor onderhoud aan de Wi-Fi apparatuur.

Storingen

ST, verantwoordelijk voor het beheer van het WLAN op het terrein, ondervond begin 2006 regelmatig problemen met het bereik. “Het WLAN dateert al uit 2004 en bleek niet optimaal toegerust op het groeiend aantal gebruikers”, vertelt Jurjen Braakhekke, Senior Product Manager bij ST. We hadden last van storingen, onder meer in de bagagekelders. Hier staan complexe bagage-afhandeling systemen en vele staalconstructies die de radiogolven van het draadloze netwerk kunnen verstoren. Omdat de afhankelijkheid van het netwerk steeds groter werd, kon de luchthaven zich dergelijke storingen niet langer permitteren. KLM gebruikt bijvoorbeeld het WLAN om alle ruimbagage te scannen. De gevolgen voor de bagageafhandeling zijn enorm als het draadloze netwerk niet goed functioneert.”

Wi-Fi Expert

Het bleek voor ST en haar toeleveranciers echter lastig om de precieze oorzaak van bepaalde storingen te achterhalen. Braakhekke: “Begin 2007 besloten we daarom de kennis van WiFi-specialist Lumiad in te schakelen: een van de weinige bedrijven in Nederland die zich volledig heeft gespecialiseerd in WiFi technologie. Lumiad heeft veel kennis en ervaring die hard nodig is in een complexe omgeving als Schiphol.

Bovendien beschikt Lumiad over specialistische meetapparatuur om de kwaliteit van het netwerk te meten. Met behulp van deze geavanceerde apparatuur maakte Lumiad eerst grondige analyses van het netwerk op Schiphol. Ook werd het gedrag van de wireless clients onder de loep genomen. Dit gedegen onderzoek vormde een belangrijke stap naar een stabiel netwerk.”

Anno 2014 is Lumiad nog steeds de favorieten partner voor Wi-Fi kennis voor Schiphol Telematics. Samen werden al meer dan 250 projecten gerealiseerd.

Een stabiel Netwerk

Braakhekke: “In de grote ruimtes, zoals vertrekhallen en platformen, heeft Lumiad het netwerk stabieler kunnen maken door de antenne technieken en de configuratie van de access points aan te passen. Daarnaast heeft Lumiad de RF-reflecties gemeten in de complexere ruimtes, zoals de bagagekelders. Zo ontdekten ze de belangrijkste oorzaak van de storingen in de kelders: grote hoeveelheden staal in de dakconstructies. Nu de engineering rules aangepast zijn, is het netwerk daar inmiddels goed op ingesteld. ”

Een ander voorbeeld waren de problemen die zich voordeden in de business lounges. Het is hier niet ongebruikelijk dat 200 tot 300 mensen tegelijkertijd de ruimte binnenkomen, wachtend op hun vlucht, en allemaal tegelijkertijd het draadloze internet op willen. Het aantal en de diversiteit van de devices veroorzaken problemen met het netwerk en vervolgens klachten bij de bezoekers.

Lumiad heeft toen een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke oorzaken en oplossingen van het probleem. Door de problemen goed te analyseren, het slim verplaatsen van de Acces point en het aanpassen van de configuratie warden de problemen opgelost.

We zijn erg tevreden met de specialistische kennis van Lumiad. Daarnaast bevalt de samenwerking ons erg goed. Lumiad is snel en flexibel en vooral zelfredzaam. Een eigenschap die in een hectische omgeving als Schiphol erg belangrijk is.”

Storingsanalyse

Lumiad biedt ook ondersteuning op het gebied van beheer. Ook hier komt op Schiphol heel wat bij kijken, legt Braakhekke uit: “Als we telefonisch een melding krijgen van een storing, weten we meestal niet direct wat de precieze oorzaak is. Er kan een lokale verstoring zijn als gevolg van RF-stoorbronnen, of door een defect wireless device. We moeten dan ter plaatse gaan kijken wat er aan de hand is en dat is op Schiphol nog een hele klus. Zo doet een specialist van ST er, door strenge veiligheidscontroles, soms twee uur over om van het kantoor naar een bagagekelder of vliegtuigplatform te komen. Daarom ontwikkelen we nu samen met Lumiad een tool waarmee we op de WiFi client beter kunnen zien hoe het netwerk zich gedraagt. Zo kunnen we in de toekomst problemen vaker op afstand oplossen.”

Tracking & Tracing

ST werkt ook samen met Lumiad op het gebied van WiFi plaatsbepaling. Braakhekke: We onderzoeken samen met Lumiad de mogelijkheden van real-time plaatsbepaling van wireless devices,” Dit vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van Location Based Services en toepassingen voor Tracking & Tracing. De specialistische kennis van Lumiad blijft dus welkom in ons bedrijf. Daarnaast bevalt de samenwerking ons erg goed. Lumiad is snel en flexibel en vooral zelfredzaam. Een eigenschap die in een hectische omgeving als Schiphol erg belangrijk is.”

“We zijn erg tevreden met de specialistische kennis van Lumiad. Ze zijn snel, flexibel en zelf redzaam: Eigenschappen die essentieel zijn in een hectische omgeving als Schiphol. ”

Jurjen Braakhekke

Senior Product Manager, Schiphol Telematics

Vraag

Het bereik van het draadloze Wi-Fi netwerk op Schiphol optimaliseren.

Oplossing

Met behulp van geavanceerde apparatuur maakte Lumiad een grondige analyses van het netwerk op Schiphol. Ook werd het gedrag van de wireless clients onder de loep genomen. Naaar aanleiding daarvan werd advies uitgebracht met betrekking tot onder andere antenne technieken en configuraties van access points.

[:en]

Schiphol Telematics

The challenges of the wireless network at Schiphol
Schiphol Telematics

“We are very pleased with the specialist knowledge of Lumiad. They are fast, flexible and self-reliant: properties that are very important in a hectic environment like Schiphol. ”

Jurjen Braakhekke

Senior Product Manager, Schiphol Telematics

A good working wireless network is essential these days at a modern international airport. Every day thousands of travelers make use of the internet using the various Wi-Fi hotspots. In addition, Schiphol houses more than 500 different companies with approximately 64.000 employees. Many of these companies critical business processes make use of the wireless network. Since 2006 Schiphol Telematics (ST) has the task to optimize the wireless network at Schiphol. It proved that there is a lot involved in a complex environment like Schiphol.

In 2014, the wireless network at Schiphol uses more than 1600 access points to cover most of the airport: the arrival and departure halls, the piers, the baggage basement and all of the aircraft platforms. The great distances in the terminal complex and the overall airport makes it difficult to adjust the Wi-Fi equipment the right way. In addition, many of the locations are difficult to access for technical maintenance of the Wi-Fi equipment.

Interferences

ST, responsible for the management of the WLAN, experienced in early 2006 regular problems with the range. “The WLAN dates from 2004 and was not optimally suited to the growing number of users” says Jurjen Braakhekke, Senior Product Manager at ST. “We suffered from interferences, for example in the baggage basements. Because the dependency of the wireless network was growing fast, the airport could no longer afford such failures. For example, Air France – KLM use the WLAN to scan the baggage. The consequences for the baggage handling are enormous if the wireless network is not functioning properly. ”

Wi-Fi Expertise

It turned out to be difficult for ST and its suppliers to determine the exact cause of certain failures of the network. “In 2007 we decided to contact a Lumiad for their specific Wi-Fi knowledge. They proved to be one of the few companies in the Netherlands that is fully specialized in Wi-Fi technology. Lumiad has extensive knowledge and experience that is needed in a complex environment like Schiphol. In addition, Lumiad has specialized measuring equipment to measure the quality of the network. Using advanced equipment Lumiad first made a thorough analysis of the network at Schiphol. The behavior of the wireless client was also examined. This screening was an important step towards a stable network.” Anno 2014 is Lumiad still the preferred partner for Wi-Fi knowledge for Schiphol Telematics. Collectively we performed more than 250 projects.

A Stable network

Braakhekke: “Lumiad made the wireless network more stable in large spaces, such as the departure halls and the platform. They gave us advice how to use certain antenna techniques and how to optimize the configuration of access points. They also measured the RF reflections in the more complex areas such as baggage handling basements. During these measurement they discovered for example that the main cause of the problems came from the large amounts of steels in the roof. Now that the engineering rules are modified, the network operates stable.

Another example were the problems that arose in the business lounges. It is not unusual when 200 to 300 people enter the room to wait for the next connection. These people all want internet on different devices from different vendors. The quantity and diversity of the devices cause connection problems and therefore complaints from the visitors. Lumiad has conducted an investigation into the possible causes and solutions to the problem. Through good problem analysis, cleverly adjusting the configuration and placement of the access points, the problems were solved.

Interference Analysis

Lumiad also provides support in the area of management. There are a lot of factors in this field at Schiphol, Braakhekke explains: “When we get a call reporting a fault, we usually do not know immediately what the exact cause is. There may be a local RF interference or a faulty wireless device. We have to go see what’s going on and at Schiphol that’s quite a job. For example, due to strict security checks it can take up to two hours to reach the specific location. That’s why we’re developing tools, together with Lumiad, to get a better understanding how the network behaves. Thus in the future we can solve problems more remote.

Tracking & Tracing

ST also works with Lumiad in the area of Wi-Fi positioning. Braakhekke: ” Together we are investigating the possibilities of real-time locating wireless devices. This forms the basis for the further development of Location Based Services and Applications for Tracking & Tracing at Schiphol Airport. For example together we are looking at standard solutions like Ekahau, but we also explore the possibilities to track devices by looking at the associated wireless access point. The specialized skills of Lumiad remain welcome in our company. In addition, cooperating with Lumiad suits us well. Lumiad is fast, flexible and above all self-reliant.”

Wilt u meer informatie?

[:]
Anneke Laverman

Anneke Laverman

Anneke versterkt Lumiad een paar keer per maand. Lumiad is een topbedrijf en dat willen we nog meer uitstralen in onze communicatie. Ze kwam binnen na een trainingstraject voor schrijven en ze blijft graag voor Lumiad werken. Ze mag zelfs meedenken over bedrijfsstrategie dat is prachtige uitdaging. Graag helpt ze het bedrijf om de boodschap helderder naar voren te brengen.

Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Accepteer Alle Cookies
Deze website gebruikt cookies van Google Analytics om je gebruikerservaring te verbeteren. Door op "Accepteer Alle Cookies" te klikken ga je akkoord met het opslaan van deze cookies.
Cookie Policy
Cookie Settings
Accept All Cookies
Cookie Settings